经典案例

Our Project

经典案例

国博城

guó bó chéng

保亿·豫景晨园

bǎo yì ·yù jǐng chén yuán

保利大都汇

bǎo lì dà dōu huì

世茂云尚天地

shì mào yún shàng tiān dì

新康家园

xīn kāng jiā yuán

俊发空港城

jùn fā kōng gǎng chéng

雅居乐美好时光名著

yǎ jū lè měi hǎo shí guāng míng zhe

昆明学府中心

kūn míng xué fǔ zhōng xīn

尚品时代

shàng pǐn shí dài

碧波园

bì bō yuán

新城吾悦广场

xīn chéng wú yuè guǎng chǎng

鲁能泰山7号

lǔ néng tài shān 7hào